Kindergarten    Design Competition : 1st Place

Selce, Slovakia
750 sqm
2016 –

Design team : LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS /Borislav Benedek, Michal Lang, Ján Pieš/

Navrhovaná Materská škola je situovaná v intraviláne obce Selce, v areály základnej školy, ktorý v súčasnosti tvorí súbor objektov a plôch v rôznom technickom a prevádzkovom stave s potenciálom ich ďalšieho rozvoja a zhodnotenia. V rámci areálu je objekt osadený v prvotnom stúpaní svahovitého terénu, pozdĺžnou osou rovnobežný s objektom základnej školy, výškovo bez zmeny úrovne terénu priamo napojený na objekt jedálne.

Hlavným ukazovateľom architektonického i urbanistického riešenia je priama inšpirácia v polohe a charaktere daného územia v širšom i úzkom kontexte. Komunikácia a spájanie hlavných elementov daného prostredia, ich vzájomné vzťahy, potreby, rozvoj, ako aj samotné dieťa /či už v predškolskom, alebo školskom veku/ so svojimi špecifickými sociálnymi, vzdelávacími, voľnočasovými potrebami a aktivitami sa tak stali zdrojom pre skladbu a transformáciu tvarov architektonického i urbanistického riešenia.

Do celkového urbanisticko-architektonického riešenia sme sa tak vniesli spomínané prvky, ktorými sme chceli vytvoriť spojitosť medzi rôznorodými prostrediami, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú, rozvíjajú, transformujú…na pozadí zákonov a princípov fungovania prírody, pri snahe o jej optimalizáciu, matematicky vyjadrenú Fibonacciho postupnosťou, špirálou, ktorá sa i hravo premietla do formovania architektúry a je jedným z hlavných geometrických motívov návrhu a prispieva tak k dynamického vnímaniu vytvoreného detského sveta.

Prechod vidieckeho urbanizovaného prostredia na čisto prírodné, vlastná identita a charakter územia so svojimi tradíciami i výrazom, transformácia prírodného svahu s maximálnym zachovaním kultivovaného prírodného charakteru, využitie a zhodnotenie prírodných daností areálu, potenciál transformácie a zhodnotenia existujúcich objektov i plôch, začlenenie škôlky/ako nositeľa prvotného a dôležitého pilieru vzdelávania a formovania detskej osobnosti/ do plnohodnotného vzdelávacieho komplexu v rámci existujúcej štruktúry /a zhodnotenie tak jej potenciálu v rámci vlastného rozvoja/, vhodnosť materiálov, štylizácie, energetickej úspornosti.

Výrazným prvkom architektúry sa tak stáva i eliptická prirodzená cirkulácia detí v areály škôlky, v prostredí prirodzeného pokračovania a dopovedania svahu v podobe vegetačnej strechy škôlky, prirodzene tak vytvárajúca rôzne typy prostredí, podporujúce detskú zvedavosť, hravosť, tvorivosť, kreativitu…

Hmotovo objekt vychádza z jednoduchého tvaru jednopodlažnej dosky, vsadenej do svahu v jeho severozápadnej časti, výškovo v jednej úrovni prepojenej z existujúcim objektom jedálne, čím sa vytvára ich vzájomné plynulé bezbariérové prepojenie.

Následná transformácia základného tvaru vytvára a definuje v areály dve hlavné zhromaždovacie exteriérové prostredia… na jednej strane chránené polozapustené átrium Materskej školy v priamej nadväznosti na prírodný svah a jeho pokračovanie na strešnej rovine, prepojenej vo viacerých úrovniach. Do átria sú orientované všetky hlavné miestnosti škôlky, kde sa tak plynule prepája interiér s exteriérom. Druhý priamo zadefinovaný priestor pre multifunkčné využitie vzniká medzi budovou školy a škôlky podporený oporným múrikom, sformovaným ako pobytové schody.